A A A

Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda

  • Informacja o projekcie

     

    Projekt pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

    Całkowita wartość Projektu wynosi 2.727.760,84 zł z czego kwota 1.758.094,85 zł zostanie dofinansowana za pośrednictwem IPAW ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast kwota 969.665,99 zł pokryta zostanie z dotacji celowej udzielonej CKGNR przez Gminę Nowa Ruda.