A A A

"MÓJ ULUBIONY SPORT"

Regulamin:

1. Prace plastyczne, zgłoszone do konkursu, będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
a) dzieci przedszkolne, b) dzieci ze szkół podstawowych, c) młodzież gimnazjalna.

2. Celem konkursu jest propagowanie idei sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży poprzez różne formy uczestnictwa w kulturze fizycznej .

3. Prace mogą być wykonane na podłożu papierowym dowolną techniką malarską lub rysunkową.

4. W kategorii dzieci młodszych dopuszcza się też różnego typu wyklejanki, wycinanki oraz dowolne techniki mieszane.

5. Każda praca zgłoszona na konkurs musi być czytelnie podpisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, szkołę, klasę i nazwisko nauczyciela.

6. Pracę należy dostarczyć do CKGNR w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Fabryczna 2
w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja 2013 r.

7. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody.

8. Wyróżnione prace plastyczne zostaną pokazane na wystawie w CKGNR w Ludwikowicach Kłodzkich, w filiach bibliotecznych na terenie gminy oraz w holu Urzędu Gminy Nowa Ruda; otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu
13 maja 2013 roku o godz. 12.00 podczas uroczystego otwarcia siłowni w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kł. Gościc będziemy Marszała Województwa Dolnośląskiego.

9. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo bezpłatnego publikowania prac w prasie lokalnej
i w wydawnictwach promujących Gminę Nowa Ruda.