A A A

Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.  „Przebudowa i  doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” nr RPDS.04.03.04-IP-03-02-355 – ZIT AW, w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działanie nr 4.3 „Dziedzictwo kulturowe” Poddziałanie nr 4.3.4 „Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW (schemat B)” Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Szczegóły zamieszczone zostały w załącznikach poniżej.