A A A

„Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” - podpisanie umowy

 

Przypomnijmy, że projekt pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00 dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jest to największa z realizowanych dotychczas inwestycji CKGNR.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2.727.760,84 zł z czego kwota 1.758.094,85 zł zostanie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast kwota 969.665,99 zł pokryta zostanie z dotacji celowej udzielonej CKGNR przez Gminę Nowa Ruda.

Projekt obejmuje przebudowę dwóch obiektów CKGNR wraz z termomodernizacją obniżającą koszty eksploatacji budynków. Pierwszy z obiektów objętych działaniem to siedziba Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, przy ul. Fabrycznej 2, w którym przeprowadzone zostaną, obok wspomnianej termomodernizacji, również prace budowlane wraz z montażem windy osobowej, co dostosuje budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Drugi z budynków objętych niniejszym projektem to budynek byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu (Dzikowiec 95). Obiekt ten również przejdzie gruntowną termomodernizację, przeprowadzonych zostanie w nim także szereg robót budowlanych dostosowujących budynek do nowej roli.

Oba obiekty zostaną doposażone w nowy sprzęt komputerowy i multimedialny, dodatkowo do budynku w Dzikowcu zakupione zostanie nowe wyposażenie meblowe i sprzęty.